2012-04-17

Statut

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

STATUT CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

§  1. 

1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

2.  Siedzibą Centrum jest Warszawa.

3.  Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§  2.  Przedmiotem działalności Centrum jest:

1) realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz;

2) monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych, na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i kompatybilności z systemami teleinformatycznymi planowanymi, budowanymi lub prowadzonymi przez Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa;

3) realizacja zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenie analiz i projektów, które umożliwiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości usług medycznych i optymalizacji wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a także projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych;

4) realizacja zadań z zakresu statystyki publicznej, określonych w ustawiez dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 1000) i aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia, koordynacja i zbieranie oraz analizowanie danych, na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej, przekazywanych przez respondentów określonych w ustalanym corocznie programie badań statystycznych statystyki publicznej zgodnie z art. 18ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

5) realizacja zadań administratora systemu w przypadkach określonych w ustawiez dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) lub innych aktach prawnych;

6) zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z art. 106 ust. 2ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) oraz innych systemów, w przypadkach określonych w aktach prawnych;

7) prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych;

8) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§  2a.

1.  W uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności efektywnej realizacji zadań, Centrum, Dyrektor, o którym mowa w § 3 ust. 1, może tworzyć ośrodki zamiejscowe.

2.  Utworzenie ośrodka zamiejscowego wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

3.  Pracami ośrodka zamiejscowego kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§  3. 

1.  Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2.  Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3.  Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia oraz Głównego Księgowego.

3a. Zastępców Dyrektora zatrudnia Centrum po uzyskaniu akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. (uchylony).

11. (uchylony).

§  3a. (uchylony).

§  4.

1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego (AW);

2) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD);

3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BIHP);

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej (PKZ);

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (POIN);

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PZB);

7) Wydział Administracyjny (WA);

8) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (WBST);

9) Wydział - Centrum Analiz (CA);

10) Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (WEST);

11) Wydział Finansowo-Księgowy (WFK);

11a) Wydział Informacji i Promocji;

12) (uchylony);

13) Wydział Kadr, Płac i Szkolenia (WKPS);

13a) Wydział Kluczowych Projektów (WKP).

14) Wydział Obsługi Prawnej (WOP);

15) Wydział Rozwoju Systemu P1 (WRSP1);

16) Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (WRST);

17) Wydział Wdrożeń Systemu P1 (WWSP1);

18) Wydział Wsparcia Realizacji Projektów i Usług (WWPU);

19) Wydział Zamówień Publicznych (WZP).

2. Szczegółową strukturę organizacyjną wydziałów może określić, w drodze zarządzenia, Dyrektor Centrum.

§ 5. 

1. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulują przepisy rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 889 oraz z 2015 r. poz. 1093).

3. (uchylony);

4. (uchylony).

 

Załączniki

  Statut CSIOZ.pdf 721,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się