2012-04-16

Status prawny

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 1 sierpnia 2000 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25) jako jednostka budżetowa działająca pod nazwą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r.* w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 56, z późn. zm.) określa w statucie szczegółowo zasady funkcjonowania Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako jednostki budżetowej.

Centrum jest dysponentem II stopnia środków budżetowych, finansowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia z rozdziału 85195, dział 85 - ochrona zdrowia, część 46 - minister zdrowia. Centrum podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako państwowa jednostka organizacyjna posiada numer identyfikacyjny REGON: 001377706 Działalność Centrum została zakwalifikowana wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) pod symbolem 8514 - pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie posiada osobowości prawnej.

Decyzją Urzędu Skarbowego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nadano Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)   5251575309.

Załączniki

  * Zarządzenia Ministra Zdrowia 204,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się